Lenovo

Aus ThinkPad-Wiki

Wikipedia Lenovo Link: [1]